Vidaus tvarkos taisyklės

Atnaujinta: 2022-06-28
1. BENDROJI DALIS
 1. UAB Forma perfecta  (toliau tekste - Klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) apibrėžia bendrąsias klinikos darbuotojų, pacientų ir jų lankytojų elgesio normas.

 2. Šios Taisyklės sudaryto vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (1996 m. birželio 6 d. Nr. I-1367) su visais vėlesniais jo pakeitimais,  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562) su visais vėlesniais jo pakeitimais (toliau – Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas) ir kitų taikytinų teisė aktų nuostatomis.

 3. Savo veikloje Klinika vadovaujasi taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais, nacionaliniais ir tarptautiniais medicinos Veiklos standartais, Klinikos įstatais ir kitais vidaus dokumentais.

 4. Šių taisyklių privalo laikytis visi Klinikos darbuotojai, pacientai, jų atstovai ir lankytojai. Asmenims pažeidusiems Taisykles, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį, gali būti taikomos drausminė, civilinė ar kita teisinės atsakomybė pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA
 1. Išskyrus Taisyklių 3 skyriuje nurodytus būtinosios medicininės pagalbos teikimo atvejus, Klinikoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos (tiek ambulatorines, tiek stacionarios) teikiamos tik iš anksto užsiregistravusiems pacientams;

 2. Pacientai vizitui į Kliniką gali registruotis:

  1. atvykę į Klinikos registratūrą, adresu Sporto g. 3, Kaunas, registratūros darbo valandomis;

  2. telefonu +370 626 88838, skambinant registratūros darbo valandomis;

  3. pateikiant užklausą Klinikos interneto svetainėje www.ficlinica.lt;

  4. pateikiant užklausą Klinikos socialinių tinklų Facebook ir Instagram profiliuose „ficlinica“;

  5. pateikiant užklausą el. paštu: [email protected]   arba [email protected]  

 3. Pateikiant užklausą Klinikos interneto svetainėje, el. paštu ar socialinių tinklų profiliuose, Klinikos personalas per 1 (vieną darbo) dieną su pacientu susisiekia užklausoje paciento nurodytais kontaktais, pateikia visą būtiną informaciją, ir suderina vizito datą, laiką bei tikslą.

 4. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie Klinikos sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, Klinikos teikiamų paslaugų rūšis ir kainas. Pacientui registracijos metu suteikiama galimybė pasirinkti konkretų sveikatos priežiūros specialistą, tačiau pacientai informuojami kad gali būti tokių atvejų, kai pas paciento pasirinktą  sveikatos priežiūros specialistą paciento nėra galimybės registruoti dėl šio specialisto darbo grafiko Klinikoje ypatumų.

 5. Atsižvelgiant į procedūros, kuriai registruojasi pacientas pobūdį bei paciento pageidavimą pacientui registracijos metu gali būti pasiūlyta registruotis kontaktinei konsultacijai / procedūrai arba nuotolinei gydytojo konsultacijai. Nuotolinių konsultacijų teikimo tvarka ir sąlygos nustatomos UAB Forma perfecta nuotolinio  konsultavimo taisyklėse, su kuriomis galima susimažinti Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.ficlinica.lt

 6. Registracijos metu paciento (ar jo atstovo) be kita prašoma pateikti kontaktinius paciento  duomenis, kurie saugomi ir tvarkoma UAB Forma perfecta privatumo politikoje nurodyta tvarka ir terminais, kuri skelbiama Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.ficlinica.lt (toliau – Privatumo politika).

 7. Nepilnamečius ar neveiksnius asmenis sveikatos priežiūros paslaugoms registruoja ir į Kliniką dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų lydi tokių asmenų atstovai.

 8. Stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje teikiamos tik pacientams sudariusiems su Klinika asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartį. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis sudaroma naudojant ryšių priemones arba atvykus į Kliniką. Bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties sąlygos skelbiamos Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.ficlinica.lt

 9. Pacientai dėl sveikatos priežiūros paslaugų (įskaitant Konsultacijas, procedūras, operacijas, kitas Klinikos teikiamas ambulatorines ir stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas) į Kliniką atvyksta tik  užregistruotu laiku. Klinika neužtikrina kad sutartos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos jeigu pacientas vėluoja. Rekomenduojama į Kliniką atvykti likus ne mažiau nei:

  1. 15 min. iki registruoto laiko  - kai į Kliniką atvykstama dėl ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų, jeigu gautame SMS priminime nenurodyta kitaip; 

  2. 1 val. 30 min iki registruoto laiko - kai į Kliniką atvykstama dėl stacionarių sveikatos priežiūros paslaugų (operacijos  ir pan.), jeigu nenurodytas kitoks atvykimo laikas pacientui pateiktame Klinikos pranešime apie suplanuotas sveikatos priežiūros paslaugas;

 10. Jei pacientas į Kliniką dėl sveikatos priežiūros paslaugų negali atvykti registruotu laiku (dėl ligos ar kitų priežasčių) jis privalo apie tai pranešti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip prieš 24 val. (dvidešimt keturias valandas) iki registruoto laiko. Tokia informacija  pateikiama telefonu, el. paštu arba asmeniškai atvykus į Kliniką. Sutartos stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų datos ir/ar laiko keitimo tvarka ir sąlygos yra numatytos Klinikos ir paciento sudarytoje asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje. Dėl registruotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų datos / laiko keitimo pacientas ar jo atstovas turi kreiptis į Klinikos registratūrą betarpiškai ar el. ryšių priemonėmis, kuriomis gali nustatyti besikreipiančio asmens tapatybę.

 11. Gydytojui, pas kurį registravosi pacientas, susirgus ar dėl kitų priežasčių nesant galimybės suteikti pacientui paslaugas  registruotu laiku, pacientas apie tai informuojamas telefonu, trumpąja žinute, el. paštu ar kitomis paciento pateiktomis susiekimo priemonėmis, ir su pacientu susiekią Klinikos darbuotojai suderina naują registracijos laiką.

 12. Klinika siekia, kad visi pacientai būtų priimti ir paslaugos jiems būtų suteiktos registracijos laiku, o žemiau aprašytais atvejais – ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje po registracijos laiko. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali iškilti nenumatytų aplinkybių ir dėl to galimas paciento priėmimo vėlavimas ar paslaugos atidėjimas. Jei Klinikos sveikatos priežiūros specialistas, pas kurį registravosi pacientas, dėl nenumatytų aplinkybių užtruko teikdamas paslaugas kitam pacientui, ir dėl to paslauga pacientui negali būti suteikta registruotu laiku, Klinikos registratūros darbuotojas informuoja apie tai pacientą žodžiu ir pacientui pasiūlo pacientui paslauga suteikti vėliau (atsilaisvinus atitinkamam sveikatos priežiūros specialistui) arba perkelti registraciją į artimiausią laisvą laiką. 

 13. Pacientas atvykęs į Kliniką dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pirmiausiai privalo kreiptis į registratūrą. Išskyrus būtinosios medicininės pagalbos atvejus, Pacientas privalo užpildyti ir/ar pateikti Klinikos darbuotojams atitinkamus dokumentus ir informaciją:

  1. pateikti paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o tais atvejais kai pacientą lydį jo atstovas, taip pat yra pateikiami ir atstovo tapatybę bei atstovavimą pagrindą patvirtinantys dokumentai;

  2. suteikti Klinikos specialistams žinomą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

  3. tais atvejais kai pagal taikytinus teisės aktus būtinas paciento rašytinis sutikimas atitinkamai procedūrai, pacientas gavęs informaciją apie jam skirtas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros suteikimo, tai pat savo susipažinimą su Taisyklėmis turi patvirtinti raštu.

 14. Tais atvejais kai pagal taikytinus teisės aktus nėra reikalaujamas rašytinis paciento sutikimas (įskaitant gytojo konsultacijas, kurių metu nėra atliekamos invazinės procedūros) laikoma, kad savanoriškai į Kliniką dėl sveikatos priežiūros atvykęs pacientas ir už paslaugas sumokėjęs (kai atitinkama paslauga yra mokama) pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, o taip pat laikoma kad pacientas susipažino su Taisyklėmis, kurių kopija saugoma Klinikos registratūroje.

 15. Klinika turi teisę atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei paciento veiksmai ir (arba) elgesys pažeidžia Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas paciento pareigas, prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

3. KLINIKOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS, JŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKA. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA.
 1. Klinika teikia stacionarias ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros  paslaugas, numatytas Valstybinės akreditavimo sveikatos  priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klinikai išduotoje licencijoje. Su Klinikos licencija galima susipažinti Klinikos interneto svetainėje www.ficlinica.lt, o taip pat   Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai  tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje www.vaspvt.gov.lt

 2. Išskyrus žemiau nurodytus būtinosios medicinos pagalbos atvejus,  nemokamos ir/ar teritorinių ligonių kasų lėšomis apmokamos  asmens sveikatos priežiūros paslaugos Klinikoje neteikiamos. Kitos Klinikos paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) yra atlygintinos ir Pacientai už jas turi sumokėti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ir/ar šiose taisyklėse nurodyta tvarka.

 3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Kliniką,  nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Kreipiantis į Kliniką dėl skubiosios  medicinos pagalbos, išankstinė registracija neprivaloma. Būtinoji medicinos pagalba pacientui teikiama neatidėliotinai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2004 m. balandžio 8 d. Nr. V-208 „DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS IR MASTO APRAŠO PATVIRTINIMO“, su visais paskesniais jo pakeitimais, nustatyta apimtimi, tvarka ir sąlygomis. Jeigu Klinikoje nėra  galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą pacientui arba jei Klinika pagal savo  kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji turi informuoti apie tai  pacientą ir užtikrinti, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros  įstaigą.

 4. Tais atvejais kai sudaroma Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, paslaugų kaina, mokėjimo tvarka ir sąlygos nustatomos sutartyje.

 5. Tais atvejais kai Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis nesudaroma, pacientas už suteiktas paslaugas turi sumokėti paslaugų teikimo metu galiojančiame Klinikos kainyne nurodytą kainą. Klinikos paslaugų kainynas yra tvirtinamas Klinikos vadovo ir skelbiama Klinikos registratūroje bei interneto svetainėje www.ficlinica.lt. Pacientas už paslaugas turi sumokėti  iš karto po paslaugos suteikimo  grynaisiais pinigais ar banko mokėjimo kortele Klinikos registratūroje. Jeigu pacientas už šiame punkte nurodytas paslaugas pageidauja mokėti banko pavedimu jis turi iš anksto dėl to kreiptis į Kliniką. Klinika tokiu atveju pateikia pacientui išankstinę sąskaitą ir pacientas visą išankstinėje sąskaitoje nurodytą sumą privalo sumokėti į išankstinėje sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą iki numatytos procedūros datos. Paciento mokėjimas pavedimu laikomas atliktu tinkamai jeigu iki paciento vizito Klinikoje pabaigos atitinkama pinigų suma yra įskaityta Klinikos banko sąskaitoje.

4. PACIENTŲ TEISĖS
 1. Pacientas turi visas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose pacientams numatytas teises, įskaitant:

  1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas  – pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių minimalius kokybinius rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras. Pacientas taip pat turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

  2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą – pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.  Pacientas turi teisę šiose Taisyklėse nurodyta tvarka pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Kreipdamasis į Kliniką dėl sveikatos priežiūros paslaugų šiose Taisyklėse nurodyta tvarka pacientas patvirtina, kad jis pats laisva valia  Kliniką  ir joje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus.

  3. Teisė į informaciją – pacientas turi teisę šiose Taisyklėse nurodyta tvarka gauti informaciją apie Klinikos teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti,  informaciją apie jam paslaugas teikiantį, sveikatos priežiūros specialistą (Vardas, Pavardė, pareigos) ir jo profesinę kvalifikaciją, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus - informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

  4. Teisė nežinoti – pacientas turi teisę atsisakyti gauti informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę. Informacijos atsisakymas turi aiškiai išreikštas ir patvirtintas parašu.

  5. Teisė susipažinti su įrašais savo med. dokumentacijoje – pacientas turi teisę šiose Taisyklėse nurodyta tvarka susipažinti su jo medicininėje dokumentacijoje atliktais įrašais ir gauti išrašus iš med. dokumentacijos. Šiame punkte nurodyta teisė gali būti ribojama teisės aktų nurodytais atvejais;

  6. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą – paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka tik tuo atveju, jeigu tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti. Duomenys apie paciento buvimą Klinikoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi paciento medicinos dokumentus. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Informacija paciento artimiesiems ir/ar kitiems asmenims apie jo sveikatos būklę gali būti teikiama šiose Taisyklėse nurodyta tvarka. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai. 

  7. Teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą – pacientai, ne jaunesni kaip 16 metų, ir sergantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme 2010 m. vasario 22 d. Nr. V-164 patvirtintame „Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąraše“ nurodytomis ligomis turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010 m. vasario 22 d. Nr. V-164 patvirtiname „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos apraše“ nurodyta tvarka.

  8. Teisė į žalos atlyginimą – pacientas turi į jam padaryto žalos atlyginimą Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose numatyta tvarka;

  9. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese – pacientas  į biomedicininiu tyrimus gali būti įtrauktas tik gavus rašytinį jo sutikimą Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme numatyta tvarkaTuo atveju jeigu  Klinikoje vykdomas sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir Klinika ketina  įtraukti Pacientą į šį procesą bei informaciją apie pacientą naudoti mokslo ir mokymo tikslais, Klinika privalo raštu informuoti apie tai pacientą ir sudaryti pacientui sąlygas išreikšti jos nesutikimą, kad pacientas ir informacija apie jį būtų įtraukiami į mokymo procesą.

  10. Teisė skųstis - Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) žodžiu arba raštu turi teisę kreiptis į Klinikos vadovą, o taip pat į teisės aktų nustatytas asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolę ir priežiūrą atliekančias valstybės institucijas.

 2. Paciento, jo atstovų, bei kitų paciento nurodytų asmenų turinčių teisę gauti informaciją apie pacientą, asmens duomenys Klinikoje tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugo reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374, su visais vėlesniais jo pakeitimais), kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis laikantis Klinikos Privatumo politikoje nustatytų sąlygų ir tvarkos.

 3. Pacientas be šios Taisyklėse numatytų teisių taip pat turi asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje, sudarytoje tarp Klinikos ir paciento, nurodytas teises.

5. PACIENTŲ PAREIGOS
 1. Pacientas turi visas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose pacientams numatytas pareigas, įskaitant:

  1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

  2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.

  3. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti Klinikos specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

  4. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir kitais pacientais, jų lankytojais bei kitais asmenimis esačiai Klinikoje

 2. Pacientas taip pat privalo:

  1. Rūpestingai elgtis su klinikos įrengimais ir inventoriumi. Negadinti klinikos inventoriaus ir kitų materialinių vertybių;

  2. Laiku ir pilnai susimokėti už Klinikos teikiamas paslaugas, pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties sąlygas ir/arba pagal paslaugų teikimo metu galiojantį Klinikos kainyną;

  3. Užtikrinti, kad paciento Klinikoje naudojami elektroniniai prietaisai  (telefonai, planšetiniai kompiuteriai, kompiuteriai ir pan. bei jų įkrovimo priedai) būtų techniškai tvarkingi ir nekeltų grėsmės Klinikos patalpoms, joje esantiems žmonėms  ir/ar prietaisams bei kitam turtui;

  4. Laikytis asmeninės higienos ir Klinikos personalo pateikiamų rekomendacijų dėl infekcijų ir užkrečiamų ligų  kontrolės;

  5. Atlyginti savo veiksmais padarytą žalą Klinikos, jos darbuotojų, kitų pacientų ar kitų asmenų turtui ir/ar sveikatai.

 3. Pacientams Klinikoje griežtai draudžiama:

  1. laikyti ir/ar vartoti Klinikoje ir/ar jos teritorijoje alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas ir/ar vartoti tabako gaminius;

  2. įsivesti į Kliniką ir/ar laikyti joje naminius gyvūnus;

  3. naudotis asmeniniais virduliais, kavinukais  ar kitais panašiais buitiniais prietaisais;

  4. neturint Klinikos vadovo leidimo filmuoti, fotografuoti Klinikos patalpas, personalą, kitus pacientus;

  5. triukšmauti, kitaip trikdyti  kitų pacientų ir/ar Klinikoje dirbančių žmonių ir rimtį ir tvarką;

  6. lankyti kitus pacientus, jų palatose, be Klinikos personalo ir tokių pacientų sutikimo;

  7. įsinešti į Kliniką ar jos teritoriją ginklų ar pavojingų medžiagų;

  8. stacionaro pacientams, negavus išankstinio gydančio gydytojo sutikimo, palikti Klinikos patalpas.

 4. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei. Nutraukus paslaugų teikimą pacientui, nevykdančiam savo pareigų, atsakomybė dėl  tolimesnės jo sveiktos būklės tenka pačiam pacientui;

 5. Pacientų atstovai padeda nepilnamečiui ar neveiksniam pacientui įgyvendinti jų teises ir pareigas naudodamiesi tomis pat teisėmis  ir pacientai bei atlikdami tas pačias pareigas išskyrus pareigas kurias pagal savo esmę gali atlikti tik pacientas.

6. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
 1. Pacientus skyriuje galima lankyti kiekvieną dieną nuo 10 iki 18 val. Pacientų lankymo laikas gali būti keičiamas Klinikos vadovo sprendimu apie kurį  skelbiama Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.ficlinica.lt.

 2. Lankytojai Klinikoje privalo:

  1. pagarbiai ir deramai elgtis su visais klinikos darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises, netrukdyti klinikos personalui dirbti. Lankytojai, nesilaikantys šių reikalavimų, gali būti išprašyti iš klinikos.

  2. Viršutinius lauko rūbus privalo palikti rūbinėje.

  3. Netrikdyti pacientų ramybės (Atkreipti DĖMESĮ į Paciento rėžimą, bei vengti Klinikoje apsilankyti su mažamečiais vaikais)

  4. Vienu metu pas pacientą rekomenduojama, kad būtų ne daugiau kaip du lankytojai.

  5. Draudžiama atnešti pacientui maisto.

  6. Gydytojų vizitacijų ir procedūrų pacientams atlikimo metu, lankytojai privalo išeiti iš palatos.

 3. Už lankytojų elgesį ir jų veiksmais padarytą žalą, solidariai atsako pacientas kurį lanko žalą padarę asmuo, išskyrus atvejus kai pacientas yra nepilnametis ar neveiksnus asmuo.

 4. Stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas gaunantys pacientai iš klinikos išrašomi:

  1. įvykdžius gydymo ir tyrimo planą;

  2. tęsti gydymą ambulatoriškai;

  3. kai perkeliamas gydytis į kitas gydymo įstaigas;

  4. už grubius Taisyklių pažeidimus.

 5. Išrašant pacientą iš Klinikos, jam parengiami ir atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentai, įskaitant bet neapsiribojant informaciją apie gydymui panaudotus implantus.

 6. Jeigu paciento sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja papildomo gydymo, kurio Klinikoje nėra galimybė suteikti, pacientas gali būti nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą, prieš tai pacientui paaiškinus, kur pacientas gali gauti tokį gydymą, o taip pat tokio sprendimo pagrįstumą.

7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP IR KLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
 1. Pacientas manydamas, kad Klinikoje buvo pažeistos jo teisės turi teisę pateikti Klinikai skundą ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala, dėl kurios atlyginimo kreipiamasi Pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka.

 2. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į Kliniką, per atstumą (registruotu paštu ar per kurjerį siunčiant Klinikos adresu Sporto g. 3, Kaunas, Lietuva, siunčiami elektroniniu paštu [email protected], ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Pacientas, pateikdamas skundą betarpiškai Klinikoje privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o kai toks skundas siunčiamas aukščiau nurodytomis susiekimo priemonėmis,  prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta paciento  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu pažeidė Klinika, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas.

 3. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, Klinika ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju pacientas turės teisę skundą Klinikai pateikti iš naujo.

 4. Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:

  1. kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;

  2. skundas parašytas neįskaitomai.

 5. Pacientas taip pat turi teisęs su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su Klinikos paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (www.vaspvt.gov.lt), dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į šioje dalyje nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Klinikos sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo Klinikoje nepriimamas nagrinėti, išskyrus Taisyklių 7.4 p. nurodytus atvejus, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per šiose Taisyklėse nustatytą terminą. Šioje dalyje nurodytais atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.

 6. Klinika skundą turi išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui arba, jeigu skundą pateikė paciento atstovas, – paciento atstovui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo Klinikoje dienos. Šiose Taisyklėse nurodyto skundo trūkumų šalinimo laikas į šį terminą neįskaičiuojamas. Skundai Klinikoje nagrinėjami neatlygintinai.

 7. Informacijos apie paciento buvimą Klinikoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visos kitos asmeninio pobūdžio informacijos apie pacientą pateikimas tiesiogiai skundą nagrinėjantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su šioje dalyje nurodyta informacija, privalo ją naudoti tik skundui nagrinėti ir užtikrinti jos konfidencialumą.

 8. Pacientas ar kitas Pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytas asmuo, norėdamas gauti žalos atlyginimą, Pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais gali kreiptis  į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/pacientu-sveikatai-padarytos-zalos-nustatymo-komisija), kuri yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo.

 9. Pacientas gali pareikšti savo nuomonę (įskaitant anoniminę) apie Klinikos ir/ar jos personalo darbą pateikdamas atsiliepimą Klinikos interneto svetainėje www.ficlinica.lt.

 10. Anoniminiai skundai (skundai kuriuose nėra nurodyti pareiškėjo asmens duomenys ir kontaktai), tiriami priklausomai nuo skunde išdėstytų aplinkybių reikšmingumo. Sprendimus dėl tokių skundų priima Klinikos vadovas, atsakymai į tokius skundus neteikiami.

8. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
 1. Informacija apie pacientą, įskaitant informaciją apie paciento buvimą Klinikoje, jo sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir taikytą gydymą (toliau – Informacija apie pacientą) gali būti teikiama šiems asmenims:

  1. Pačiam pacientui;

  2. Paciento atstovui;

  3. asmeniui, kurį pacientas raštiškai nurodė, kaip asmenį kuriam gali būti atskleista Informacija apie paciento sveikatą;

  4. asmenims, kurie turi teise gauti tokią informaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

 2. Teisę gauti Informaciją apie pacientą po paciento mirties turi paciento įpėdiniai.

 3. Informacija  apie pacientą teikiama pagal šias Taisyklėse ir Klinikos patvirtintą „Informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teisimo tvarko aprašą“ su kuriuo galima susimažinti Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.ficlinica.lt (toliau – Informacijos teikimo aprašas). Teikiant Informaciją apie pacientą Klinika taip pat vadovaujasi taikytinais teisės aktais.

 4. Žodinė Informacija apie pacientą, turintiems teisę gauti asmenims suteikiama betarpiškai atvykus į Kliniką arba elektroninių ryšių priemonėmis (telefonu ir/ar naudojant kitas susiekimo priemones) jeigu įmanoma nustatyti kontaktuojančio asmens tapatybę.

 5. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

9. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI IR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
 1. Pacientui, jo atstovui arba kitiems Informaciją apie pacientą turtintiems teisę gauti asmenims pageidaujant, pateikus  prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Klinika padaro ir išduoda paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus (rašytinė informacija). Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 2. Medicinos dokumentų kopijas pacientui, jo atstovams, ar kitiems asmenims turintiems teisę gauti tokią informacija, išduodamos neatlygintinai.

 3. Prašymo išduoti Medicinos dokumentų kopijas pateikimo tvarka, medicinos dokumentų kopijų darymo ir išdavimo tvarka ir terminai, taip pat atvejai kai Klinika gali atsisakyti tenkinti prašymus dėl medicinos dokumentų kopijų išdavimo,  yra nustatoma  Informacijos teikimo apraše, kuris skelbiamas Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.ficlinica.lt.

10. KLINIKOS DARBO LAIKAS
 1. Klinikos registratūros darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 19:00 val

 2. Pacientai planinėms procedūroms į Kliniką priimami (įskaitant stacionarias paslaugas), taisyklių 10.1 punkte nurodytomis valandomis.

 3. Klinikos stacionarinių paslaugų skyriaus  ir budinčio personalas skubios pagalbos dirba nepertraukiamu rėžimu (visą parą, visą savaitę).

 4. Klinikos  vadovo sprendimu  laikinai gali būti nustatyta ir kitoks Klinikos, atskirų jos skyrių  ar darbuotojų darbo laikas. Apie klinikos darbo laiko pasikeitimus nedelsiant informuojama Klinikos registratūroje ir interneto svetainėje www.ficlinica.lt.

11. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS
 1. Klinikos darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672) ir kitų taikytinų teisės aktų, reglamentuojančių darbo saugą, gaisrinę saugą bei civilinę saugą, nuostatomis o taip pat Klinikos vidaus tvarkomis ir saugos instrukcijomis.

 2. Klinikoje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones. Darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis. 

 3. Klinikos darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo: 

  1. mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus; 

  2. laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių; nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti Įstaigos direktorių; 

  3. naudoti individualiosios saugos priemones; 

  4. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitikimai, apie tai nedelsiant informuoti Įstaigos direktorių. 

  5. laikytis darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatų, taip pat atitinkamų higienos ir medicinos normų reikalavimų. 

 4. Pacientai, jų atstovai ir lankytojai, būdami Klinikoje privalo: 

  1. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, nedelsiant pranešti Įstaigos darbuotojams apie aplinkybes dėl kurių gali nukentėti kiti pacientai ar Įstaigos darbuotojai;

  2. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

  3. imtis visų atsargumo priemonių judėdamas paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų;

  4. judant nakties metu palata  ar koridoriais, pacientas turi saugotis kliuvinių ir naudotis naktinio apšvietimo sistema (kai ji įrengta). Esant reikalui, būtina pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus;

  5. Pastebėjus nenormalų patalpose esančios įrangos darbą  (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ir apie tai nedelsiant pranešti Klinikos personalui;

 5. Pacientams, jų atstovams ir lankytojams Klinikoje draudžiama: 

  1. naudotis Klinikoje esančia medicinos ar buitinės technikos įranga, išskyrus tą įrangą, kurios naudojimui buvo Klinikos personalo leidimas. Draudžiama palikti įrangą be priežiūros, išskyrus tą, kuri turi ar gali būti įjungta nuolatos;

  2. naudotis vizualiai techniškai netvarkingais elektrotechniniais įrengimais: atviros dalys, turinčios elektros įtampa, pažeista maitinimo laidų izoliacija, jungiklis ar kištukas. Savarankiškai šalinti bet kokius įrangos gedimus.

  3. drėgnomis rankomis liesti įjungtą elektrotechninį įrenginį, laidą, kištukinį lizdą, kištukus, valyti juos drėgna pašluoste. Neleistina ištraukti kištuką iš lizdo traukiant už laidų, naudotis netinkamu prietaiso kištukui kištukiniu lizdu ar techniškai netvarkingu (suskilusiu, kibirkščiuojančiu) kištukiniu lizdu.

  4. liestis tuo pačiu metu kūno dalimis prie įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir elektrotechinio įrenginio, atidarinėti elektros skydelius, jėgos spintas. 

  5. keisti palatoje ar kitose Klinikos patalpose esančių įrenginių ir baldų padėties, siaurinti tarpų tarp lovos ir sienų bei tarp lovų ir kt.

12. PACIENTO TURIMU DIRBINIŲ IR BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA
 1. Pacientams nerekomenduojama su savimi į Kliniką atsivežti didesnių grynųjų pinigų sumų, brangių, asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau — vertingų daiktų).

 2. Prieš atliekant procedūras, kurių metu yra galimas tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, pacientas gali grynuosius pinigus sumų, brangius asmeninio naudojimo daiktus, protezus  bei dirbinius iš brangiųjų metalų (toliau — vertingų daiktų) perduoti saugoti Klinikai. Tokiu atveju sudaromos perduodamų vertingų daiktų sąrašas, kurį pasirašo Klinikos darbuotojas ir pacientas arba jo atstovas. Pacientui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui perduodamais vertingais daiktais perduodamas saugoti Klinikoje esančiame seife. Po procedūros  pacientui pareikalavus vertingi daiktai pacientui gražinami pasirašant sąraše, jog vertingi daiktai pacientui grąžinti. 

 3. Paciento būklei staiga pablogėjus ir tapus kritiška, atliekant operacijas ir intervencines gydymo ir diagnostikos procedūras arba pacientui mirus, Klinikos personalas savo iniciatyva turi teisę paimti saugojimui pas pacientą rastus vertingus daiktus. Daiktai paimami sudarant vertingų daiktų sąrašą, kurį pasirašo vyr. slaugytoja ir gydantis gydytojas, budėjimo metu - budintis gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytoja, ir perduodami saugoti į Klinikos seifą. Vertingi daiktai pagerėjus paciento būklei ar jam mirus grąžinami pacientui (paciento mirties atveju – paciento atstovui ar įpėdiniams) pasirašant sąraše jog vertingi daiktai grąžinti. Paciento atstovas ar įpėdinis priimantis grąžinamus vertingus daiktus privalo pateikti asmens tapatybę ir atstovimo pagrindą patvirtinančius dokumentus.

 4. Už vertingus daiktus saugomus ne Klinikos seife Klinika neatsako.

 5. Kilus ginčui dėl vertingų daiktų saugojimo bei grąžinimo, pacientas privalo  kreiptis į Klinikos administraciją.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos ir yra skelbiamos Klinikos interneto svetainėje: www.ficlinica.lt. Su Taisyklėmis taip pat galima susipažinti Klinikos registratūroje.

 2. Taisyklės keičia visas ankstesnes UAB Forma perfecta vidaus tvarkos taisyklių redakcijas.

 3. Taisyklės gali būti keičiamos Klinikos vadovo sprendimu naują jų redakciją skelbiant Klinikos interneto svetainėje: www.ficlinica.lt.

Fi Clinica

Registruokis konsultacijai arba susisiek