Informacija pacientui

Atnaujinta: 2022-06-28
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.          UAB Forma perfecta Informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-658 „Dėl paciento teisės susipažinti su įrašais medicinos dokumentuose tinkamo įgyvendinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacijos apie pacientą teikimo tvarką.

1.2.          Aprašas reglamentuoja UAB Forma perfecta informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą, taip pat visos kitos informacijos apie pacientą teikimo pacientui, valstybės institucijoms ir kitoms institucijoms bei asmenims sąlygas, terminus ir apmokėjimo tvarką.

2. APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1.          Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, laikinasis pažymėjimas, išduotas praradus asmens tapatybės kortelę ar pasą, leidimas laikinai (nuolat) gyventi Lietuvoje, o taip pat užsieniečio piliečio pasas ar kitas jį atitinkantis kelionės dokumentas ar asmens be pilietybės kelionės dokumentas, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties (2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2206). Dokumente turi būti asmens parašo pavyzdys.

1.2.          Atstovas pagal pavedimą – asmuo turintis pilnamečio, veiksnaus paciento išduotą, notariškai patvirtintą ir galiojantį įgaliojimą, suteikiantį teisę gauti Informaciją apie pacientą, arba advokatas turintis su tokiu pacientu galiojančią atstovavimo sutartį;

1.3.          Atstovas pagal įstatymą – asmuo veikiantis nepilnamečio paciento ir/ar paciento, kuris negali būti laikomas sugebančiu protingai įvertinti savo interesus, vardu, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.744 straipsnyje;

1.4.          Klinika – UAB  Forma perfecta, juridinio asmens kodas 304953287, adresas Sporto g. 3, Kaunas.

1.5.          Informacija apie pacientą – paciento duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas), buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklė, diagnozė, medicininio tyrimo duomenys, gydymo eiga ir prognozė, kita su paciento gydymu susijusi informacija. Visa informacija apie pacientą, net ir po jo mirties, yra konfidenciali.

1.6.          Sutikimas – paciento (atstovo) rašytinis (paciento pasirašytas) sutikimas (originalas) dėl Informacijos apie pacientą suteikimo trečiajam asmeniui, kuriame nurodyta:

1.6.1.      asmenys, kuriems konfidenciali informacija gali būti teikiama – informaciją turinčio teisę gauti asmens Vardas, Pavardė / Pavadinimas ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas);

1.6.2.      informacijos teikimo mastas (pvz. informacija apie traumas, informacija už laikotarpį „X“). Tuo atveju jeigu pacientas sutikime nenurodo informacijos teikimo masto laikoma kad, sutikime nurodytam asmeniui jo prašymu gali būti pateikta bet kokia Klinikos turima Informacija apie pacientą;

1.6.3.      Sutikime taip pat rekomenduojama nurodyti informacijos suteikimo pagrindas (pvz. draudimo sutartis), naudojimo tikslai (pvz. draudimo išmokos pagrįstumui nustatyti) ir sutikimo galiojimo terminas.

3. BENDROSIOS INFORMACIJOS TEIKIMO NUOSTATOS

1.1.          Informacija apie pacientą šiame Apraše nurodytomis sąlygomis gali būti teikiama šiems asmenims:

1.1.1.      pacientui;

1.1.2.      paciento atstovui;

1.1.3.      asmeniui, kuriam pacientas sutiko atskleisti informaciją apie savo sveikatą;

1.1.4.      asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokią informaciją gauti.

1.2.          Po paciento mirties teisę gauti Informaciją apie pacientą turi paciento įpėdiniai.

1.3.          Prašymus suinteresuoti asmenys gali pateikti:

1.3.1.      betarpiškai Klinikos registratūroje adresu Kaunas, Sporto g. 3;

1.3.2.      siunčiant Klinikai paštu ar per kurjerius adresu Sporto g. 3, Kaunas;

1.3.3.      žemiau šiame Apraše nurodytais atvejais ir tarka el. paštu [email protected]

1.4.          Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti dokumentus el. paštu, prašyme turi būti aiškiai nurodytas toks pageidavimas bei el. pašto adresas, kuriuo turi būti pateikta Informacija apie pacientą, taip pat kitos el. komunikacijos priemonės (tel. numeris ir pan.) pareiškėjo reikalingos tapatybei patvirtinti.

1.5.          Šiame apraše nurodytais atvejais ir tvarka Informaciją apie pacientą pačiam pacientui ir kitiems ją turintiems teise gauti asmenims Klinika teikia neatlygintinai.

4. INFORMACIJOS TEIKIMAS PACIENTUI

1.1.          Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

1.2.          Klinika pacientui pateikia jo medicinos dokumentų kopijas ar bet kokią kitą Klinikos turimą Informaciją apie pacientą, nurodytą paciento prašyme, įskaitant diagnozės ir gydymo aprašymus.

1.3.          Paciento prašymas turi būti pateiktas raštu, išskyrus prašymą dėl paciento medicinos dokumentų kopijų išdavimo, kuris gali būti pateiktas Klinikos registratūroje žodžiu.

1.4.          Pacientas prašymą Klinikai gali pateikti ir elektroniniu paštu [email protected], jei jis savo el. pašto adresą pasirašytinai yra nurodęs  savo kontaktiniuose duomenyse ir paciento prašymas yra gautas iš šio el. pašto adreso.

1.5.          Pacientas kartu su prašymu Klinikai pateikia Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, pacientas pateikia Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, patvirtintą notaro arba advokato.

1.6.          Klinika atsisako teikti informaciją pacientui, kai:

1.6.1.      informacijos apie pacientą atskleidimas pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei (sprendimą priima gydantis gydytojas, medicinos dokumentuose nurodant sprendimą ir jo motyvus);

1.6.2.      Klinika tinkamai negali nustatyti paciento tapatybės, kai jis kreipėsi el. komunikacijos priemonėmis;

5. INFORMACIJOS TEIKIMAS PACIENTO ATSTOVAMS IR ĮPĖDINIAMS

1.1.          Informaciją apie pacientą turi teisę gauti paciento Atstovai pagal įstatymą ir/ar Atstovai pagal pavedimą, o po Paciento mirties – paciento įpėdiniai,  turintys atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus;

1.2.          Atstovui jo rašytiniu prašymu pateikiama visa Klinikos turima Informacija apie pacientą, tačiau tik tokia apimtimi, kuri neviršija jo įgaliojimų, įtvirtintų atstovavimo pagrindą nustatančiame dokumente.

1.3.          Paciento atstovas, siekdamas gauti Informaciją apie pacientą, Klinikai pateikia:

1.3.1.      rašytinį prašymą, kuriame nurodomas informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas;

1.3.2.      savo Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, ar el. paštu, paciento atstovas pateikia šio dokumento nuorašą, patvirtintą notaro arba advokato;

1.3.3.      atstovavimo pagrindą patvirtinančio dokumento originalą, notaro arba jį atstovaujančio advokato patvirtintą nuorašą:

1.4.          Atstovo pagal įstatymą atstovimo pagrindą patvirtinančiais dokumentais paprastai laikomi:

1.4.1.      paciento gimimo liudijimas, kuriame nurodomi paciento ir Atstovo giminystės ryšiai;

1.4.2.      atitinkamos valstybės institucijos arba teismo sprendimas (globėjai (rūpintojai));

1.4.3.      santuokos liudijimas (kai Atstovas pagal įstatymą yra sutuoktinis);

1.4.4.      kiti dokumentai, galinčius įrodyti atstovavimo pagal įstatymą pagrindą;

1.5.          Įpėdinis siekdamas gauti Informaciją apie pacientą, po paciento mirties, Klinikai kartu su 5.3.1-5.3.2 punktuose nurodytais dokumentais pateikia:

1.5.1.      notaro, ar jam prilyginto asmens, išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, ar kitą jį atankantį dokumentą;

1.5.2.      paciento mirties liudijimą ir įpėdinio giminystės ryšį su pacientu įrodantį dokumentą (įpėdiniai pagal įstatymą);

6. INFORMACIJOS TEIKIMAS TREČIAJAM ASMENIUI PACIENTO SUTIKIMU

1.1.          Tretiesiems asmenims, esant paciento sutikimui, Klinika pateikia turimą, prašyme nurodytą rašytinę Informaciją apie pacientą, neviršijant Sutikime nurodytos apimties.

1.2.          Trečiasis asmuo, siekdamas gauti rašytinę Informaciją apie pacientą, Klinikai pateikia:

1.2.1.      rašytinį prašymą, kuriame nurodomas prašomos informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas (jei prašymą pateikia juridinis asmuo, prašymas turi būti pasirašytas jo vadovo, kito atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens));

1.2.2.      Sutikimą, 6.3.2-6.3.4 punkte nurodytais atvejais;;

1.2.3.      Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, pateikiamas šio dokumento nuorašas, patvirtintas notaro arba advokato.

1.3.          Pacientas Sutikimą trečiajam asmeniui gauti Informaciją apie pacientą gali išduoti:

1.3.1.      betarpiškai Klinikoje (prieš paslaugų ar po paslaugų suteikimo), įrašydamas asmens turinčio teisę gauti Informaciją apie pacientą duomenis į Klinikos nustatytą formą (dokumentą) ir juos pasirašydamas;

1.3.2.      pasirašydamas Sutikimą sertifikuotu el. parašu ir siųsdamas jį el. paštu [email protected]

1.3.3.      draudimo bendrovei pagal Lietuvos Respublikos ar atitinkamos užsienio valstybės  taikytinus teisės aktus, vykdančiai gyvybės ir/ar sveikatos draudimo veiklą, užpildant ir pasirašant atitinkamus draudimo bendrovės dokumentus;

1.3.4.      sveikatos priežiūros įstaigai pagal Lietuvos Respublikos ar atitinkamos užsienio valstybės  taikytinus teisės aktus teikiančiai asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užpildant ir pasirašant atitinkamus sveikatos priežiūros įstaigos dokumentus

1.4.          Klinika gali atsisakyti tenkinti trečiojo asmens prašymą pateikti Informaciją apie pacientą, jeigu nėra galimybės tinkamai identifikuoti Sutikimą pasirašiusio asmens (paciento) tapatybės ir/ar jo parašo autentiškumo.

7. INFORMACIJOS TEIKIMAS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, NETURINT PACIENTO SUTIKIMO

1.1.          Tretiesiems asmenims Klinikos turima Informacija apie pacientą neturint jo Sutikimo gali būti teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka ir tik tokia apimtimi, kuri atitinka prašymo ir teisės aktų nustatytą apimtį.

1.2.          Rašytinė informacija, neturint raštiško paciento Sutikimo, teikiama šioms institucijoms:

1.2.1.      sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;

1.2.2.      institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

1.2.3.      neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

1.2.4.      teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms;

1.2.5.      savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams;

1.2.6.      valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojams;

1.2.7.      kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

1.3.          Nagrinėjant paciento skundą, kai skundas yra susijęs su Informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, Klinika turi teisę tokią konfidencialią informaciją pateikti Klinikos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai ir asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą.

1.4.          Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo Informacija apie pacientą gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

1.5.          Privatiems asmenims, kuriems valstybė yra patikėjusi savo dalies funkcijų vykdymą (notarams, antstoliams, advokatams) ir kurių teisė gauti Informaciją apie pacientą, įtvirtinta įstatymuose, yra bendro pobūdžio, nesant specialios, detalizuotos įstatymo normos dėl konkrečių paciento konfidencialių duomenų atskleidimo, Informacija apie pacientą be paciento Sutikimo nėra teikiama.

1.6.          Trečiasis asmuo, siekdamas gauti rašytinę Informaciją apie pacientą, Klininkai pateikia:

1.6.1.      rašytinį prašymą, kuriame nurodomas prašymo juridinis pagrindas, prašomos informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas (kai kreipiasi įgaliotos valstybės institucijos, jų prašymui prilyginamas jų vadovo arba jo įgalioto asmens, arba komisijos pirmininko pasirašytas originalus prašymas, pavedimas, sprendimas ar kitas dokumentas);

1.6.2.      dokumentus, patvirtinančius asmenų teisę gauti prašomą informaciją (pvz., teismo sprendimas ir kt.).

1.7.          Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

1.8.          Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

8. PRAŠYMO VYKDYMO PROCEDŪRA

1.1.          Jeigu prašymo pateikimo metu, kai prašymas pateikiamas asmeniškai, Klinikos personalas pastebi, kad pateiktas prašymas ar dokumentai turi trūkumų, nedelsiant apie tai informuoja pareiškėją ir grąžina jam pateiktus dokumentus trūkumų šalinimui.

1.2.          Priėmus pareiškėjo prašymą suteikti Informaciją apie pacientą, Klinikos darbuotojas tokį prašymą registruoja gautų dokumentų (prašymų) registre. Nustačius prašymo ar kitų dokumentų trūkumus, Atsakingas Klinikos darbuotojas nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas (3 darbo dienas pateikus prašymą vykdomą skubos tvarka, 1 darbo dieną pacientui pateikus prašymą išduoti medicinos dokumentų kopijas) nuo prašymo priėmimo dienos, informuoja pareiškėją  išsiųsdamas registruotą laišką arba pareiškėjo prašyme nurodytu el. pašto adresu. Pareiškėjo pateikiami papildomi dokumentai registruojami Klinikos gautų dokumentų (prašymų) registre.

1.3.          Jeigu atsakingas Klinikos darbuotojas prašymo ar kitų dokumentų trūkumų nenustato, padaromos pateiktų dokumentų kopijos ir dokumentai pateikiami atitinkamam pacientą gydančiam ar jį gydžiusiam gydytojui, kuris įsega gautus dokumentus ar jų kopijas į asmens, apie kurį prašoma informacijos, į formą Nr. 003/a ir /ar 025-043a.

1.4.          Klinikos darbuotojas įvertinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, priima vieną iš žemiau nurodytų sprendimų:

1.4.1.      tenkinti prašymą;

1.4.2.      atsisakyti tenkinti prašymą;

1.4.3.      tenkinti prašymą iš dalies;

1.4.4.      pripažinti, kad Klinika prašomos informacijos neturi.

1.5.          Sprendimas atsisakyti tenkinti prašymą arba tenkinti jį iš dalies turi būti motyvuotas ir pagrįstas šio Aprašo arba teisės aktuose numatytais pagrindais. Informacija apie pacientą neteikiama, jei tai prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principui.

1.6.          Jei priimamas sprendimas tenkinti prašymą, pacientą gydantis ar gydęs gydytojas ar kitas atsakingas Klinikos darbuotojas parengia prašoma informacija, ją pasirašo ir (arba) patvirtina dokumentų kopijas bei perduota parengtus dokumentus Klinikos registratūros darbuotojui. Dokumentų kopijos tvirtinamos tokiu būdu: „Kopija tikra“, data, pareigos, vardas, pavardė, parašas.

1.7.          Klinikos  registratūros darbuotojai užtikrina, kad dokumentai būtų išsiųsti (perduoti) pareiškėjui..

1.8.          Parengta rašytinė informacija arba sprendimas atsisakyti teikti Informaciją apie pacientą, perduodamas pareiškėjui asmeniškai, jam patvirtinant informacijos gavimą, išsiunčiama per pasiuntinį ar registruotu laišku. Elektroniniu paštu Informacija apie pacientą gali būti teikiama tik jei pareiškėjo prašyme nurodyta, kad jis pageidauja dokumentus gauti el. paštu, ir tik jo prašyme nurodytu el. pašto adresu.

9. INFORMACIJOS PATEIKIMO TERMINAI

1.1.          Rašytinės Informacijos apie pacientą pateikimo ir atsisakymo ją pateikti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Klinikos reikalaujamų dokumentų yra tokie:

1.1.1.      10 darbo dienų;

1.1.2.      3 darbo dienos, pateikus rašytinį prašymą suteikti informaciją „skubos tvarka“;

1.2.          Informacijos pateikimo pareiškėjui ar atsisakymo pateikti informaciją diena laikoma ta diena, kai pareiškėjui asmeniškai įteikiama informacija, informacija perduodama pasiuntiniui ar registruoto laiško siuntimui arba Klinikos išsiunčiama elektroninių ryšių tinklais.

10. INFORMACIJOS TEIKIMAS TELEKOMUNIKACINĖMIS PRIEMONĖMIS

1.1.          Informacija apie pacientą telefonu ar el. paštu yra teikiama, tik, jeigu:

1.1.1.      pacientas yra išreiškęs sutikimą, kad su juo būtų susisiekta šiomis ryšio priemonėmis;

1.1.2.      pacientas yra nurodęs teisingus savo kontaktinius duomenys ir jie sutampa su kontaktuojančio asmens duomenimis;

1.1.3.      klinika gali tinkamai identifikuoti pacientą, jo atstovą ar kitą asmenį, šiame Apraše nuodytais atvejais turintį teisę gauti informaciją;

1.1.4.      perduodama rašytinė Informacija apie pacientą yra šifruojama ir yra galimybė informacijos iššifravimui reikalingus slaptažodžius ir/ar prisijungimo kodus perduoti pacientui, jo atstovui, ar asmeniui turinčiam teisę gauti Informaciją, kitomis komunikacijos priemonėmis.

1.2.          Jeigu prašymą dėl informacijos gavimo pacientas, jo atstovas, ar Informaciją apie pacientą turintis teisę gauti asmuo pateikia telekomunikacijų priemonėmis, atsižlegiant prašomos informacijos pobūdį ir apimtį,  prieš teikiant Informaciją apie pacientą prašymą pateikęs asmuo identifikuojamas naudojat vieną ar kelias indentifikavimo priemones (indentifikavimo priemones kiekvienu konkrečiu atveju pasirenka Klinika):

1.2.1.      Prašymą pateikusio asmens tapatybė nustatoma klausimyno pagalba, laikantis nuostatos, kad tą informaciją turėtų žinoti tik prašymą pateikiantis asmuo.

1.2.2.      Prašymą pateikiantis asmuo pasirašo prašymą sertifikuotu el. parašu;

1.2.3.      Prašymą pateikiantis asmuo iš savo vardu Europos Bendrijoje veikiančiame banke ar kitoje mokėjimų įstaigoje atidarytos banko sąskaitos, į Klinikos nurodytą banko sąskaitą atlieka mokėjimą, kurio paskirtyje yra nurodytas Prašymą teikiančio asmens indentifikavimui Klinikos suteiktas kodas;

11. ŽODINĖS INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ TEIKIMO YPATUMAI

1.1.          Pacientui, jo atstovui, ar asmeniui, kuriam duotas paciento Sutikimas gauti Informaciją apie pacientą, žodžiu gali būti suteikta informacija apie Klinikoje gydomo paciento sveikatos būklę, diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo eigą.

1.2.          Nuotolinių konsultacijų teikimo tvarka ir su jomis susijusios Informacijos teikimo pacientui tvarka ir sąlygos nustatomos UAB Forma perfecta nuotolinio  konsultavimo taisyklėse.

1.3.          Žodinė Informacija apie pacientą teikiama betarpiškai atvykus į kliniką arba telefonu jeigu tenkinamos 10 skyriuje nurodytos sąlygos.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.1.          Visi asmenys, turintys teisę gauti konfidencialią rašytinę Informaciją apie pacientą, privalo išlaikyti jos konfidencialumą. Už neteisėtą konfidencialios Informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Fi Clinica

Registruokis konsultacijai arba susisiek