Bendrosios sutarties sąlygos

Atnaujinta: 2022-06-28

Šios Asmens sveikatos priežiūros sutarties bendrosios sąlygos taikomos užsakant ir teikiant Pacientams visas Klinikos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

1. SĄVOKOS IR APIBŽRĖŽIMAI

Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos šiame skyriuje. Kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos reglamentuotos Klinikos Vidaus tvarkos taisyklėse, Privatumo politikoje, ir kituose klinikos dokumentuose ar teisės aktuose, į kuriuos atitinkamai daroma nuoroda Sutartyje.

 1. Klinika – UAB Forma perfecta, juridinio asmens  304953287, buveinės adresas Sporto g. 3, Kaunas, vykdanti asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklą pagal jai išduotą licenciją (2019-05-07  Nr. 4039).

 2. Pacientas – Sutartyje nurodytas fizinis asmuo, kuriam Klinika suteikia Paslaugas.

 3. Operacija – Specialiose sąlygose nurodyta gydymo procedūra, dėl kurios susitarė Šalys, ir kuri Pacientui bus teikiama pagal Sutartį.

 4. Gydytojas – Specialiose sąlygose nurodytas Klinikos gydytojas specialistas, kuris  atliks Operaciją, ar vadovaus jos atlikimui kai operaciją atlieka gydytojų komanda.

 5. Operacijos data – suplanuota ir Specialiose sąlygose nurodyta  operacijos atlikimo data. Operacijos data gali būti keičiama šiose Bendrosiose sąlygose nurodytais atvejais ir  tvarka.

 6. Paslaugų teikimo vieta – Specialiose sąlygose nurodytos Klinikos patalpos, kuriose bus teikiamos Paslaugos.

 7. Bendrosios sąlygos – šios Asmens sveikatos priežiūros sutarties bendrosios sąlygos, kurios, Paciento prašymu, įteikiamos Pacientui Paslaugų teikimo vietoje Sutarties sudarymo metu arba siunčiamos Pacientui Specialiose sąlygose nurodytu elektroniniu paštu, o taip pat skelbiamos viešai Klinikos tinklalapyje www.ficlinica.lt. Bendrosios sąlygos yra viešos ir Šalių nepasirašomos.

 8. Specialiosios sąlygos – Patvirtintas Asmens sveikatos priežiūros paslaugų užsakymas, kuriame nurodoma konkreti Operacija, Kaina, Gydytojas, Operacijos data, bei kitos Šalių sutartos sąlygos. Esant neatitikimų tarp Specialiųjų sąlygų ir šių Bendrųjų sąlygų, Šalys vadovaujasi Specialiosiomis sąlygomis.

 9. Paslaugos – Operacija, su jos atlikimu susijusios Gydytojo konsultacijos tyrimai ir kita Paciento gydymui Paslaugų teikimo vietoje  būtina ir jo poreikius atitinkanti Paciento slauga bei priežiūra.

 10. Prieš-operaciniai nurodymai – su Operacija susiję nurodymai ir rekomendacijos, kurie Pacientui pateikiami raštu (įteikiami pasirašytinai ar siunčiami Pacientui jo nurodytu el. paštu) prieš Operaciją, ir kurių Pacientui būtina laikytis, siekiant išvengti Komplikacijų.

 11. Sutikimas operacijai  – teisės aktų nustatytais atvejais prieš Operaciją Paciento pasirašomas sutikimas operacijai ir nejautrai (anestezijai) atlikti, kuriame be kita pateikiami Po-operaciniai nurodymai.

 12. Po-operaciniai nurodymai – Sutikime operacijai ar atskirame dokumente, kuris pacientui įteikiamas pasirašytinai ar Pacientui siunčiamas jo nurodytu el. paštu, raštu išdėstyti nurodymai ir rekomendacijos, kurių Pacientui būtina laikytis po Operacijos, siekiant išvengti Komplikacijų.

 13.  Privatumo politika – Klinikos patvirtintos taisyklės dėl asmens duomenų tvarkymo, su kuriomis Pacientas ar jo atstovas gali susipažinti Klinikos tinklalapyje www.ficlinica.lt arba Paslaugų teikimo vietoje. 

 14. Vidaus tvarkos taisyklės – Klinikos patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, kuriose nustatomos pacientų teisės ir pareigos Paslaugų teikimo vietoje, pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka,  ginčų ir konfliktų tarp Paciento ir Klinikos sprendimo tvarka, bei kitos pagal taikytinus teisės aktus  vidaus tvarkos taisyklėms privalomos nuostatos. Su Vidaus tvarkos taisyklėmis Pacientas ar jo atstovas gali susipažinti Klinikos tinklalapyje www.ficlinica.lt arba Paslaugų teikimo vietoje.

 15. Kaina – Specialiose sąlygose nurodyta Paslaugų kaina. Specialiose Sąlygose nurodyta Kaina gali būti keičiama šioje Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

 16. Komplikacijos – Su Operacija susijęs nenumatytas Paciento sveikatos būklės pablogėjimas ar gydymo eigos komplikacijos (nenumatyti neigiami padariniai Paciento sveikatai).

 17. Sutartis – Paciento ir Klinikos sudaryta Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, kurią sudaro šios Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos.

 18. Kainynas – Standartiniai Klinikos teikiamų paslaugų ir procedūrų įkainiai, kurie taikomi šioje Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, kai Pacientui ne dėl Klinikos kaltės reikia suteikti papildomas Specialiose sąlygose nenumatytas paslaugas ir procedūras. Su Kainynu Pacientas ar jo atstovas gali susipažinti Klinikos tinklalapyje www.ficlinica.lt arba Paslaugų teikimo vietoje.

 19. Operacijos rezervacija – Operacijos datos ir kitų esminių Specialiųjų sąlygų suderinimas tarp Šalių atliekamas Paslaugų teikimo vietoje ar nuotoliniu būdu (naudojant el. ryšių priemones). Apie Operacijos rezervaciją Pacientas informuojamas raštu (Paciento nurodytu el paštu ar įteikiant asmeniškai) jam pateikiant šias Bendrąsias sąlygas, Specialiąsias sąlygas, Prieš-operacinius nurodymus ir kitą su Paslaugų teikimu susijusią svarbią informaciją. Operacijos rezervacija patvirtinama Pacientui patvirtinus (pasirašant ar el. ryšių priemonėmis) savo sutikimą su pateiktuose dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir sumokėjus avansą (netaikoma, jeigu pagal Specialiąsias sąlygas avansas nenumatytas). Apie Rezervacijos patvirtinimą Pacientas informuojamas el. paštu.

 20. Korekcinė operacija – papildomos chirurginės korekcijos, kurios po Operacijos atlikimo Pacientui reikalingos, siekiant pašalinti po Operacijos likusią žymią matomą asimetriją, laisvos odos perteklių („šuns ausys“), kapsulinę kontraktūrą, implanto plyšimus, audinių nekrozę, ektropioną, o taip pat kiti atvejai, kai Gydytojas konsultacijos metu nusprendžia, jog Pacientui turi būti atliekama Korekcinė operacija;

2. SUTARTIES DALYKAS
 1. Sutartimi Klinika įsipareigoja suteikti Pacientui Specialiose sąlygose numatytas asmens sveikatos priežiūros Paslaugas, o Pacientas įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas šia Sutartimi numatytą Kainą;

3. KLINIKOS ĮSIPAREIGOJIMAI
 1. Klinika ne vėliau nei iki Operacijos atlikimo privalo informuoti Pacientą jam suprantama forma apie jo sveikatos būklę, paaiškinti specialius terminus, ligos diagnozę, galimus gydymo būdus, gydymo prognozę, bei kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ir/ar Paslaugų, taip pat apie pasekmes, jeigu siūlomo gydymo ir/ar Paslaugų atsisakytų, išskyrus atvejus, kai Pacientas raštu atsisako gauti šią informaciją ar Klinika jos neprivalo teikti vadovaujantis taikytinais teisės aktais. Tuo atveju jeigu Pacientas atsisako pasirašyti Sutikimą operacijai Paslaugų teikimas sustabdomas ir laikoma, kad Pacientas atsisakė Sutarties.

 2. Klinika teikdama Paslaugas privalo laikytis aukščiausių profesinių tokių paslaugų teikimo standartų, privalomų Lietuvos Respublikos medicinos normų, kitų teisės aktų reikalavimų,  ir atsižvelgti į Paciento pageidavimus (jei tai susiję su siekiamu estetiniu pokyčiu). Jei Paciento pageidavimai prieštarauja teisės aktams, nusistovėjusioms profesinės veiklos taisyklėms, profesinės veiklos etikai, medicinos mokslo ir geros klinikinės praktikos standartams ar Sutarties sąlygoms Klinika turi teisę atsisakyti vykdyti Paciento pageidavimus nurodydama tokio atsisakymo motyvus, ir tuo atveju jeigu Pacientas neatsisako savo pageidavimų Klinika,  turi teisę nutraukti Sutartį negrąžinant Pacientui sumokėto avanso.

 3. Klinika privalo saugoti Paciento paslaptį sudarančią informaciją ir atskleisti ją kitiems asmenims tik turint raštišką Paciento sutikimą arba teisės aktų numatytais atvejais.

4. PACIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI
 1. Pacientas įsipareigoja - laikytis Klinikos ir Gydytojo rekomendacijų ir nurodymų, įskaitant, bet neapsiribojant, Prieš-operacinių nurodymų ir Po-operacinių nurodymų, suteikti Klinikai visapusišką informaciją apie savo sveikatos būklę, alergines reakcijas, buvusias ir esamas ligas, vartojamus vaistus ir kitokias aplinkybes, jei tai gali turėti įtakos Klinikos teikiamų Paslaugų eigai ar pasekmėms;

 2. Paslaugų teikimo vietoje Pacientas įsipareigoja laikytis Vidaus tvarkos taisyklių;

 3. Pacientas Paslaugų teikimo metu įsipareigoja griežtai laikytis LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme, jį lydinčiuose poįstatyminiuose ir kituose susijusiuose taikytinuose teisės aktuose pacientams nustatytų pareigų;

5. TYRIMAI
 1. Prieš Operaciją Pacientui turi būti atlikti visi Prieš-operaciniuose nurodymuose  išvardinti tyrimai.  Tyrimus  Paciento nuožiūra atlikti gali: a) Klinika –  tokiu atveju Pacientas už atliktus tyrimus sumoka Kainyne nustatytomis kainomis; b) arba kita Paciento pasirinkta, atitinkamą licencija turinti, gydymo įstaiga – tokiu atveju Pacientas privalo pateikti tyrimų rezultatus Klinikai atvykęs į Paslaugų teikimo vietą prieš operaciją. 

 2. Esant įtarimų, kad Komplikacijos galėjo kilti dėl to, kad Pacientas nesilaikė Prieš-operacinių ir/ar Po-operacinių nurodymų (pvz. Pacientas rūkė, vartojo alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas), Klinika pasilieka sau teisę paskirti Pacientui papildomus tyrimus (pvz. nikotino testą, toksikologinį tyrimą ar pan.). Jeigu tokie tyrimai patvirtina, kad Pacientas nesilaikė  Prieš-operacinių ir/ar Po-operacinių nurodymų, Pacientas turi atlyginti Klinikai visus tokių atliktų papildomų tyrimų ir/ar Komplikacijų gydymo ir/ar Operacijos datos keitimo išlaidas, kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje. Tuo atveju, jeigu Pacientas atsisako atlikti aukščiau šiame punkte nurodytus papildomus tyrimus, laikoma kad pacientas pripažįsta jog jis nesilaikė Prieš-operacinių ir/ar Po-operacinių nurodymų.

6. KAINA IR JOS MOKĖJIMO TVARKA
 1. Kaina už Paslaugas yra nurodyta Specialiose sąlygose. 

 2. Jeigu kitaip nenurodyta Specialiose sąlygose, į Operacijos kainą yra įskaičiuota Operacija, Operacijos metu naudojami medikamentai, Paciento slauga ir priežiūra stacionare Specialiose sąlygose nurodytą dienų skaičių.

 3. Jeigu iki Paslaugų užsakymo Pacientui nebuvo atlikta kontaktinė konsultacija, arba tokia kontaktinė konsultacija atlikta daugiau nei prieš 6 (šešis) mėnesius iki Operacijos datos, Kaina  gali būti tikslinama kontaktinės konsultacijos metu prieš Operaciją. Jeigu prieš Operaciją atliktos kontaktinės konsultacijos metu nustatoma, kad Pacientui reikalinga atlikti kitas ir/ar papildomas procedūras arba reikalingi kiti implantai nei buvo numatyta Paslaugų užsakymo metu, ir dėl to padidėja Kaina, Pacientas turi teisę atsisakyti Sutarties ir tokiu atveju Pacientui grąžinamas gautas avansas iš jo išskaičius atlygį už Paslaugas ir procedūras Pacientui suteiktas iki Sutarties atsisakymo.

 4. Jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose Pacientas Kainą sumoka žemiau nurodyta tvarka:

  1. per 2 (dvi) savaites nuo Operacijos rezervacijos datos, o tuo atveju jeigu nuo Operacijos rezervacijos datos iki Operacijos datos yra likę mažiau nei 14 dienų – per 3 (tris) darbo dienas nuo Operacijos rezervacijos datos, Pacientas sumoka 500,- EUR (penkių šimtų eurų) avansą, kuris tuo pačiu yra Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

  2. Likusią Kainos dalį, Pacientas sumoka ne vėliau nei Operacijos dieną.

 1. Jei Pacientas laiku nesumoka avanso, išskyrus atvejus kai Specialiose sąlygose Avanso mokėjimas nenumatytas, Klinika turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai ir nemokėdama jokių netesybų ar kompensacijų atsisakyti Sutarties, raštu pranešdama apie tai Pacientui.

 2. Jeigu Pacientas iki Operacijos nesilaikė Prieš-operacinių nurodymų, įskaitant bet neapsiribojant draudimą rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, dėl padidėjusios Komplikacijų rizikos Gydytojo sprendimu Operacija gali būti perkeliama į kitą dieną. Tokiu atveju Pacientas Kainyne nustatytais   įkainiais privalo atlyginti visas papildomas Klinikos išlaidas (Papildomi lovadieniai, papildomi tyrimai ir/ar procedūros), o Operacijos  Kaina vienašališku Klinikos sprendimu gali būti didinama 500,- Eur (penkiais šimtais eurų);

 3. Tais atvejais, kai Pacientui reikia atlikti Specialiose sąlygose nenumatytus papildomus tyrimus, procedūras ar skirti papildomą slaugą (papildomi lovadieniai) ir tokios nenumatytos Paslaugos teikiamos Paciento pageidavimu ar dėl susiklosčiusių sąlygų, už kurias Klinika nėra atsakinga (Pacientas nepateikė išsamios informacijos apie savo sveikatos būklę, Pacientas nesilaikė Prieš-operacinių ar Po-operacinių nurodymų ir pan.),  o taip pat tais atvejais, kai Pacientas atsisako Sutarties Klinikai suteikus dalį užsakytų Paslaugų, ir atitinkamų Paslaugų kaina nėra nurodyta (išskirta) Specialiose sąlygose, Klinikos suteiktų Paslaugų Kaina nustatoma pagal Kainyną, o tais atvejais kai atitinkamų procedūrų kainos Kainyne nėra nustatytos – pagal faktines Klinikos patirtas atitinkamų tyrimų ir/ar procedūrų išlaidas;

 4. Kainą ir kitus mokėjimus pagal šią Sutartį Pacientas gali sumokėti grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortele Paslaugų teikimo vietoje arba pavedimu į Klinikos banko sąskaitą Nr.
  LT45 7044 0600 0825 7674, esančią AB SEB banke. Tuo atveju jeigu Pacientas moka pavedimu, mokėjimas laikomas atliktu atitinkamas sumas įskaičius Klinikos banko sąskaitoje. Tuo atveju jeigu už Paslaugas moka Paciento atstovas ar trečiasis asmuo, mokėjimo pavedimo paskirtyje turi būti nurodyta, kad mokėjimas atliekamas už Pacientą ir  Paciento Vardas bei Pavardė.

 5. Kai Sutartyje numatytais atvejais Klinika privalo Pacientui  grąžinti visą ar dalį Paciento iš anksto sumokėtos Paslaugų  Kainos, lėšos Pacientui grąžinamos ta pačia forma kokia Pacientas buvo sumokėjęs Klinikai (pvz. jeigu mokėjimas atliktas banko pavedimu, lėšos grąžinamos į tą pačią banko sąskaitą iš kurios gautas mokėjimas). Pacientas pageidaujantis susigrąžinti lėšas kita forma nei jos buvo sumokėtos Klinikai, iki faktinio lėšų grąžinimo turi pateikti Klinikai raštišką pasirašytą prašymą, kuriame nurodoma pageidaujama lėšų grąžinimo forma (grynieji pinigai ar pavedimas į nurodytą banko sąskaitą).

7. OPERACIJOS ATLIKIMAS
 1. Operacija atliekama Specialiose sąlygose nurodytoje Paslaugų teikimo vietoje ir Specialiose sąlygose nurodyto Gydytojo. Pacientas yra informuotas kad Operacijos ir kitų procedūrų metu Gydytojui gali asistuoti ir kiti gydytojai ir/ar sveikatos priežiūros specialistai.

 2. Klinika turi teisę informuodamas Klientą ne mažiau nei prieš 2 (dvi) dienas iki Operacijos datos, pakeisti Paslaugų teikimo vietą, nurodydamas naują Paslaugų teikimo vietos adresą, kur Pacientui bus teikiamos neprastesnės kokybės Paslaugos, jeigu Paslaugos Specialiose sąlygose nurodytoje Paslaugų teikimo vietoje negali būti suteiktos dėl objektyvių priežasčių.

 3. Klinika turi teisę pakeisti Gydytoją, kitu ne mažesnę kvalifikaciją turinčiu gydytoju, jeigu Specialiosiose sąlygose nurodytas Gydytojas Operacijos datą negali atlikti Operacijos dėl Gydytojo ligos, mirties, privalomos izoliacijos, Gydytojo ir Klinikos darbo santykių nutraukimo, ar kitų  svarbių priežasčių, ir Šalys nesusitaria ar nėra galimybės susitarti dėl Operacijos datos pakeitimo.

8. OPERACIJOS REZULTAI IR KOREKCINĖS OPERACIJOS
 1. Klinika negali garantuoti, kad bus pasiektas konkretus rezultatas, nes tai priklauso nuo daugelio veiksnių: Paciento anatominių ypatumų, Paciento elgesio pooperaciniu periodu, sveikatos priežiūros specialistų nurodymų laikymosi arba jų nepaisymo, individualių organizmo reakcijų į išorinį poveikį, kurie įtakoja tai, kad kiekvienas atvejis yra visiškai individualus ir negali būti lyginamas su kitais.

 2. Kai po Operacijos reikalinga Korekcinė operacija, jeigu jos prireikia per vienerius metus nuo pradinės Operacijos atlikimo datos ir Korekcinės operacijos prireikė ne dėl Paciento kaltės (pvz. netinkamo po-operacinių  nurodymų vykdymo), o taip pat tais atvejais, kad Korekcinės operacijos buvo numatytos iš anksto atliekant pradinę Operaciją, Klinika įsipareigoja atlikti Korekcinę operaciją su Pacientu suderintu laiku, o Pacientas įsipareigoja ne vėliau Korekcinės operacijos atlikimo dieną Klinikai sumokėti Korekcinės operacijos medicinines išlaidas, kurių fiksuota suma yra 500,- EUR (penki šimtai eurų), jeigu kitaip nenumatyta Specialiose sąlygose.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
 1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją tinkamai pasirašo (patvirtina) abi Šalys (jų atstovai).

 2. Klinika turi teisę nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. 

 3. Pacientas turi teisę bet kada atsisakyti Paslaugų ir nutraukti šią Sutartį pateikdamas Klinikai raštišką pranešimą. Jeigu Sutartį Pacientas nutraukia iki Operacijos datos likus mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų nesant Svarbių priežasčių Pacientas privalo Klinikai sumokėti 9.4. punkte nurodytą kompensaciją;

 4. Sutartį nutraukus ar atsisakius ją vykdyti nesant Svarbių priežasčių, Sutartį nutraukusioji Šalis per 5 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo privalo kitai Šaliai sumokėti žemiau nurodyto dydžio kompensaciją: (i) Jeigu pranešimas apie Sutarties pateikiamas likus mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų  bet daugiau nei 7 (septynioms) dienoms iki Operacijos datos –  250,- EUR kompensaciją; (ii) Jeigu pranešimas apie Sutarties nutraukimą pateikiamas likus mažiau nei 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki Operacijos datos –  500,- EUR kompensaciją. Jeigu Sutartį nutraukė Pacientas, kuris buvo sumokėjęs avansą, kompensacija išskaitoma iš Paciento sumokėto avanso, o likusi avanso dalis (jeigu lieka) grąžinama Pacientui per 5 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo.

 5. Svarbiomis priežastimis suteikiančiomis teisę Šaliai nutraukti Sutartį nemokant kitai Šalia netesybų yra laikomos žemiau nurodytos aplinkybės, jeigu dėl jų Paslaugos negali būti suteiktos Specialiose sąlygose numatytu laiku ir nėra galimybės Paslaugas suteikti pakeitus Operacijos datą ar Gydytoją: a) Gydytojo mirtis ar liga; b) Paciento ar jo artimų giminaičių mirtis; c) Paciento liga ar konsultacijos / tyrimų prieš Operaciją metu nustatyti Paciento sveikatos būklės pakitimai, dėl kurių ženkliai išauga komplikacijų rizika; d) Karantinas, ekstremali situacija ar kiti Valstybės institucijų sprendimai, ribojantys Klinikos teisę teikti Paslaugas ar Paciento galimybę atvykti į Paslaugų teikimo vietą; e) kitos nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių Šalys negali vykdyti savo įsipareigojimų; f) taip pat kiti šioje Sutartyje numatyti atvejai, kai Šalis įgyja teisę nutraukti šią Sutartį kitai Sutarties Šalies  nevykdant ar netinkamai vykdant savo įsipareigojimus. Esant aukščiau šiame punkte išvardintoms Svarbioms priežastims dėl kurių Paslaugos negali būti suteiktos sutartu laiku, Šalys pirmiausiai tarsis dėl Operacijos datos pakeitimo ir tik tuo atveju jeigu Operacijos datos pakeitimas negalimas, Šalys galės įgyvendinti šiame punkte numatytą teisę nutraukti Sutartį nemokant kitai Šaliai netesybų;

 6. Sutartis gali pasibaigti arba būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytais pagrindais bei tvarka.

10. RIZIKOS IR ATSAKOMYBĖ, SUSIJUSI SU COVID-19
 1. Šalys supranta, kad pasaulinis COVID-19 protrūkis, kurį PSO pripažino pandemija, yra neprognozuojamas ir gali reikšmingai įtakoti šios Sutarties vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai dėl kelionių draudimų, taikomų Paslaugų teikimo apribojimų, medicininių priemonių ir/ar personalo trūkumo būtina pakeisti Operacijos datą. Šalys atsisako viena kita reikšti su tuo susijusias pretenzijas, o iškilus būtinybei, privalo bendradarbiauti ir bendru sutarimu nustatyti kitą Operacijos datą. 

 2. Siekiant sumažinti COVID-19 plitimo ir perdavimo rizikas, Klinika įgyvendina visas sveikatos priežiūros įstaigoms privalomas atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų patvirtintas infekcijų kontrolės ir valdymo priemones, o Pacientas įsipareigoja atvykstant, išvykstant ir būnant  Paslaugų teikimo vietoje, laikytis visų pacientams taikomų taisyklių ir reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, izoliavimosi taisykles susirgus ar turėjus kontaktą su patvirtintu COVID-19 ligos atveju, būtinus tyrimus, nebūtinų kontaktų vengimą, Klinikos personalo informavimą apie pasireiškusius COVID-19 ligos simptomus, higienos reikalavimų laikymąsi, apsaugos priemonių naudojimą ir kt. su COVID-19 susijusius reikalavimus. Pacientams aktuali su COVID-19 susijusi informacija pateikiama ir nuolat atnaujinama Klinikos interneto svetainėje www.ficlinica.lt, bei esant galimybei, pateikiama Pacientui asmeniškai Paslaugų teikimo vietoje.

 3. Pacientas taip pat patvirtina savo supratimą, kad nors Klinika ir ėmėsi priemonių sumažinti su Paslaugomis susijusią COVID-19 perdavimo riziką, tačiau Klinika negali visiškai eliminuoti šios rizikos ir Klinika nebus už ją atsakinga, įskaitant, bet neapsiribojant, žemiau išvardintas rizikas ir padarinius:  1) artimą kontaktą su asmenimis ir/ar daiktais, kurie gali turėti COVID-19; 2) užsikrėtimą COVID-19 ir/ar kitų asmenų užkrėtimą; 3) su COVID-19 susijusias komplikacijas ar žalą sveikatai, kuri gali varijuoti nuo mažos žalos iki mirties; 4) su tuo susijusias Paciento išlaidas ir nuostolius.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai tiesioginius nuostolius ir išlaidas dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

 2. Ši Sutartis sudaroma, aiškinama ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

 3. Šalių ginčai, susiję su šios Sutarties sudarymu, vykdymu ar nutraukimu sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme. 

 4. Sprendžiant ginčus dėl turtinės ir/ar neturtinės žalos Pacientui padarytos teikiant Paslaugas, Pacientas Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka pirmiausia turi kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo (https://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/pacientu-sveikatai-padarytos-zalos-nustatymo-komisija).

 5. Šalys patvirtina, kad jų kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kiti rekvizitai) nurodyti Specialiose sąlygose yra teisingi, o jiems pasikeitus, Šalys įsipareigoja nedelsiant viena kitą apie minėtų duomenų ar jų dalies pasikeitimą informuoti.

 6. Pacientas taip pat patvirtina, kad jis yra informuotas apie tai, kad jo (jo atstovų), ir jo nurodytų asmenų, kuriems gali būti teikiama informacija apie Paciento sveikatos būklę, asmens duomenys šios Sutarties įvykdymo tikslais bus tvarkomi UAB „Forma perfecta“ privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

Fi Clinica

Registruokis konsultacijai arba susisiek