UAB FORMA PERFECTA
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
2019 m. kovo 12 d. Nr. 2
Kaunas

1. BENDROJI DALIS

1.1 UAB „Forma perfecta “ (toliau tekste – klinika) vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste – taisyklės) apibrėžia bendrąsias klinikos darbuotojų, pacientų ir jų lankytojų elgesio normas.
1.2 Savo veikloje klinika vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos norminiais aktais, nacionaliniais ir tarptautiniais medicinos Veiklos standartais, patvirtintais klinikos įstatais. Klinika bendradarbiauja su kitomis sveikatos priežiūros, medicinos mokymo įstaigomis.
1.3 Šių taisyklių privalo laikytis visi klinikos darbuotojai, pacientai ir jų lankytojai.
1.4 Esant reikalui, taisyklės gali būti papildomos, tikslinamos, keičiamos.
1.5 Pažeidusiems galiojančias taisykles, atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį, gali būti taikomos drausminės ar kito pobūdžio priemonės pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
1.6 Įmonės patalpos, teritorija, pažymėti tam tikrais specialiais ženklais, yra stebimi video kameromis.
1.7 Klinikoje draudžiama:
• vartoti alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius;
• įsivesti naminius gyvūnus;
• filmuoti, fotografuoti Klinikos patalpas bei personalą, pacientus;
• trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

2.1 Bendroji dalis
2.1.1 Klinikoje teikiamos stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Atvykstant privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2.2 Pacientai į Kliniką patenka:
2.2.1 Su šeimos gydytojo siuntimu – planine tvarka, jeigu pageidauja, kad operacija būtų kompensuojama naudojantis TLK lėšomis (jeigu įmonė sudariusi sutartį su TLK);
2.2.2 Su kitų gydytojų, specialistų siuntimu – skubos ir planine tvarka;
2.2.3 Be siuntimo drausti pacientai skubos tvarka suteikiant pirmąją būtinąją pagalbą;
2.2.4 Priimant pacientą dėl būtinosios medicininės pagalbos, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos įstatymu nustatyta būtinosios medicininės pagalbos paslaugų teikimo tvarkos ir masto aprašu (Nauja redakcija nuo 2018 -07 01 Nr. V-598).
2.2.5 Be siuntimo bendrąja tvarka ir už paslaugas susimokėti Klinikos nustatytas kainas;
2.2.6 Mokamos paslaugos teikiamos pacientams klinikos direktoriaus įsakymu nurodyta tvarka ir įkainiais, kurie gali keistis priklausomai nuo Klinikos marketingo politikos. Paslaugų įkainiai skelbiami oficialioje svetainėje www.ficlinica.lt.
2.2.7 Parašydami užklausą interneto svetainėje ar facebook profilyje;
2.2.8 Kreipdamiesi telefonu.
2.3 Kreipimasis dėl konsultacijų / procedūrų / operacijų:
2.3.1 Gydytojų konsultacijoms / procedūroms/ operacijoms galima užsiregistruoti šiais būdais:
• registratūroje – kreipiantis tiesiogiai arba telefonu;
• elektroninėmis priemonėmis (rašant užklausą į info@ficlinica.lt ), ar facebook paskyroje ar kitomis elektroninėmis formomis;
Klinikos padalinių darbo laikai, kontaktiniai numeriai, rekvizitai skelbiami oficialioje sveitainėje.
2.4 Pacientai atvykę gydytojo konsultacijai / procedūroms / operacijoms kreipiasi į registratūrą, ir pateikdami savo asmens dokumentus užpildo būtinuosius dokumentus, nebent kreipiamasi be siuntimo dėl būtinosios medicininės pagalbos suteikimo;
2.4.1 Privalo pasirašytinai susipažinti su pateikiamomis klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais klinikoje nustatytais dokumentais ir įvykdyti juose nurodytas pareigas;
2.4.2 Kiek įstengdamas turi suteikti klinikos specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
2.4.3 Gavęs informaciją apie jam skirtas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros suteikimo turi patvirtinti raštu;
2.4.4 Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
2.4.5 Pagarbiai ir deramai elgtis su visais klinikos darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti klinikos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises;
2.4.6 Draudžiama į kliniką priimti nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus, numatytus įstatymuose);
2.4.7 Administratorės privalo pranešti apie pacientus, nukentėjusius nuo smurto, apsinuodijusius pacientus ir pacientus, sergančius infekcinėmis ligomis atitinkamoms institucijoms pagal tai reglamentuojančius teisės aktus;
2.4.8 Užsienio piliečiams medicininė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
2.4.9 Be siuntimo gali būti stacionarizuojami pacientai, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytas stacionarizavimo indikacijas pagal tai reglamentuojančius teisės aktus.

3. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

3.1 Teisė į informaciją;
3.2 Teisė nežinoti;
3.3 Teisė susipažinti su įrašais savo med. dokumentacijoje;
3.4 Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą;
3.5 Teisė į žalos atlyginimą;
3.6 Teisė skųstis;
3.7 Teisė atsisakyti operacijos ir gydymo;
3.8 Teisė gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą Klinikos teikiamų paslaugų apimtyse;
3.9 Teisė į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;
3.10 Teisė gauti informaciją pagal tai reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
3.11 Teisė nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija negali (gali) būti teikiama;
3.12 Teisė naudotis kitomis pacientų teisėmis, numatytomis tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3.13 Pacientų pareigos:
3.13.1 Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei;
3.13.2 Rūpestingai elgtis su klinikos įrengimais ir inventoriumi. Negadinti klinikos inventoriaus ir kitų materialinių vertybių;
3.13.3 Laiku ir pilnai susimokėti už konsultacijas ir gydymą pagal galiojančius įkainius;
3.13.4 Už gydymą-operaciją sumokėti avansą:
3.13.4.1 500 Eur jei operacijos kaina didesnė nei 1000 Eur.
3.13.4.2 50 proc. operacijos kainos jeigu kaina mažesnė nei 1000 Eur.
3.13.4.3 Avansas už operaciją sumokamas grynais/kortele arba pavedimu ne vėliau kaip per dvi savaites nuo operacijos suplanavimo dienos. Jei suplanuotos paslaugos terminas trumpesnis nei dvi savaitės, avansas sumokamas per 3 dienas.
3.13.4.4 Jeigu sumokėjęs avansą pacientas apie neatvykimą praneša likus daugiau kaip 1 savaitei iki operacijos datos, grąžinamas 50 proc. sumokėto avanso.
3.13.4.5 Jeigu pacientas apie neatvykimą praneša likus mažiau kaip 1 savaitei iki operacijos pradžios, avansas negrąžinamas.
3.13.4.6 Jeigu pacientas negali atvykti planuotai operacijai iškilus neįveikiamoms aplinkybėms, avanso klausimas sprendžiamas šalių susitarimu. Pacientas rašo prašymą dėl avanso grąžinimo, nurodant priežastį ir pateikiant tai pagrindžiančius dokumentus.
3.13.5 Laikytis gydančio gydytojo ir slaugos personalo nurodymų ir paskirto individualaus paciento sveikatos priežiūros režimo;
3.13.6 Vaikščioti tik klinikos teritorijoje;
3.13.7 Klinikoje besigydantiems pacientams draudžiama:
3.13.7.1 atsinešti į kliniką dideles pinigų sumas, juvelyrinius dirbinius ir kitus vertingus daiktus, kadangi klinikos personalas neatsako už jų saugumą;
3.13.7.2 savarankiškai išeiti iš klinikos teritorijos;
3.13.7.3 savarankiškai lankytis kituose klinikos skyriuose;
3.13.7.4 rūkyti, žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;
3.13.7.5 laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines medžiagas;
3.13.7.6 naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos ligoniai;
3.13.7.7 triukšmauti;
3.13.7.8 padaręs žalą klinikai, pacientas turi atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, už pacientų iki 18 metų sugadintą ar prarastą ligoninės inventorių atsako paciento įstatyminis atstovas.
3.13.7.9 privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su klinikos specialistais ir darbuotojais;

4. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

4.1 Pacientą skyriuje galima lankyti kiekvieną dieną nuo 10 iki 18 val.
4.2 Lankytojai klinikoje privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais klinikos darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises, netrukdyti klinikos personalui dirbti. Lankytojai, nesilaikantys šių reikalavimų, gali būti išprašyti iš klinikos.
4.3 Pacientai iš klinikos išrašomi:
4.3.1 įvykdžius gydymo ir tyrimo planą;
4.3.2 tęsti gydymą ambulatoriškai;
4.3.3 kai nukreipiamas į reabilitacijos skyrius;
4.3.4 kai perkeliamas gydytis į kitas gydymo įstaigas;
4.3.5 už grubius klinikos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
4.4 Išrašant pacientą iš klinikos, jam parengiami ir atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentai (ligos epikrizė, siuntimai, nedarbingumo pažymėjimas ir kt.).
4.5 Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą.
4.6 Už kitų asmens sveikatos priežiūros gydytojų sprendimus ir gydymo kokybę klinika neatsako.
4.7 Viršutinius lauko rūbus privalo palikti rūbinėje.
4.8 Netrikdyti pacientų ramybės (Atkreipti DĖMESĮ į Paciento rėžimą, bei vengti Klinikoje apsilankyti su mažamečiais vaikais)
4.9 Vienu metu pas pacientą rekomenduojama, kad būtų ne daugiau kaip du lankytojai.
4.10 Draudžiama atnešti pacientui maisto.
4.11 Gydytojų vizitacijų ir procedūrų pacientams atlikimo metu, lankytojai privalo išeiti iš palatos.

5. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

5.1 Informacija teikiama pagal tai reglamentuojančius teisės aktus.
5.2 Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, budintys gydytojai, direktorius.
5.3 Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.
5.4 Informacija telefonu apie pacientą neteikiama.

6. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI IR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

6.1 Informacija teikiama pagal tai reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.2 Pacientas, pateikęs asmens tapatypę patvirtinančius dokumentus klinikos gydytojui, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, klinikoje taikomus ar kitus gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę, kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo bei padarinius, atsisakius siūlomo gydymo.
6.3 Gydytojas šią informaciją pacientui turi pateikti, atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
Gydytojas gali neteikti nurodytos informacijos, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas atsisako šios informacijos, arba, kai medicinos dokumentuose įrašytas gydančio gydytojo sprendimas neteikti informacijos.
6.4 Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinimui turi būti pateikiami jo medicinos dokumentai. Susipažinti su įrašais pacientų medicinos dokumentuose ir gauti jų kopijas turi teisę ir paciento atstovas, kuris, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
6.5 Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas apie tai įrašydamas paciento medicininiuose dokumentuose.
Be raštiško paciento sutikimo neviešinama konfidenciali informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, ir kita asmeninio pobūdžio informacija, kuri bus sužinota diagnozuojant ligą, gydant ir slaugant, mokymo procese, atliekant biomedicininius tyrimus, tvarkant statistininę, archyvinę medicininę dokumentaciją, išskyrus konkrečius teisės aktų numatytus atvejus.
6.6 Jei pacientas sutinka, kad 6.1 punkte paminėta informacija apie jį, jo gydymosi klinikose metu, būtų teikiama kitiems asmenims, įskaitant ir šeimos narius, į ligos istoriją ar ambulatorinę kortelę (pirmajame puslapyje) įklyjuojamas užpildytas ir paciento bei gydančio gydytojo pasirašytas sutikimas dėl konfidencialios informacijos teikimo. Sutikime įrašomi konkretūs asmenys, įstaigos ir kokią konkrečią informaciją asmuo sutinka apie save pateikti.
6.7 Jei į kliniką kreipiasi ar pristatomi asmenys, kuriems padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, priimantys pacientus gydytojai informuoja policijos pareigūnus klinikose nustatyta tvarka.
6.8 Paciento teises gauti informaciją apie gydymą, medicinos dokumentus ar jų kopijas nustato LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymus, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai bei klinikų Generalinio direktoriaus įsakymai.
6.9 Konfidenciali informacija gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus teisėsaugos institucijas, įstaigas, kontroliujančias sveikatos priežiūros paslaugas ar kitas institucijas, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai.
6.10 ASPĮ, norinčios gauti informaciją apie pacientą, klinikoms pateikia raštą, pasirašytą įstaigos vadovo, kuriame turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.
Kitos institucijos ar įstaigos, norinčios gauti informaciją apie pacientą, klinikoms pateikia raštą, prirašytą institucijos ar įstaigos vadovo, bei pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus arba raštą, pasirašytą institucijos ar įstaigos vadovo, kuriame turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas ir prideda raštišką paciento ar jo teisėto atstovo sutikimą bei tapatybę patvirtinantį dokumentą.
6.11 Pacientas, kreipdamasis dėl oficialios dokumentacijos gavimo, turi pateikti prašymą raštu ir jo tapatybę liudijantį dokumentą. Atstovas, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti prašymą raštu, asmens tapatybę liudijantį dokumentą, atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir paciento raštišką sutikimą (tais atvejais, kai sustikimas yra būtinas).
6.12 Rašytinės informacijos teikimo paslaugos ir informacija/ dokumentai apie pacientą teikiama, kai pacientas ar jo atstovas pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos teikimo paslaugos ar kitos informacijos/ dokumentų (išrašų iš gydymo stacionare ligos istorijos asmens sveikatos istorijos ar kitų medicininių dokumentų kopijų, pažymų ir kt.) gavimo, sumokėjus nurodytą sumą už rašytinės informacijos teikimo paslaugą ar dokumentų kopijavimo darbus klinikose nustatyta tvarka.
6.13 Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra įstaigos nuosavybė – pacientams, jų atstovams ją savavališkai išsinešti iš įstaigos neleidžiama.

7. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

7.1 Administracijos darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 18 val.
7.2 Esant objektyvioms priežastims, įstaigos vadovo įsakymu gali būti patvirtintas kitoks darbo laikas atskiriems administracijos ir kitų pagalbinių tarnybų darbuotojams.

8. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

8.1 Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos vykdomos vadovaujantis:
8.1.1 2003 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu Nr. IX-1672 (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
8.1.2 2008 m. geguiés 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. A1-171/V-500 ,,Dė1 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 27 d. jsakymo Nr. A1-186/V-694 ,,Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo “pakeitimo“ (Žin, 2008, Nr. 62-2363);
8.1.3 Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu (Žin., 2017, Nr. 64-2569);
8.1.4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro teisės aktais ir nurodymais, reglamentuojančiai darbų saugą;
8.1.5 Kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, įstaigos norminiais teisės aktais ir
8.1.6 Įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatais.
8.1.7 Pastebėjus nenormalų patalpose esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ir apie kitas priežastis, keliančias pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai padalinio sveikatos priežiūrios specialistams;
8.1.8 Vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei.
Pacientui neleidžiama naudotis jokia medicinos ar buitinės technikos įranga, išskyrus ta,kurios naudojimui (-si) jis gavo padalinio, kuriame gydomas, administracijos leidimą ir buvo supažindintas su jo naudojimo tvarka. Neleistina palikti įšrangą be priežiūros, išskryrus tą, kuri turi ar gali būti įjungta nuolatos.
8.1.9 Pacientui draudžiama naudotis vizualiai techniškai netvarkingais elektrotechniniais įrengimais: atviros dalys, turinčios elektros įtampa, pažeista maitinimo virvėlaidžio izoliacija, jungiklis ar kištukas. Neleistina savarankiškai šalinti jokių įrengininių gedimų.
8.1.10 Pacientui drėgnomis rankomis draudžiama liesti įjungtą elektrotechninį įrenginį, virvėlaidį, kištukinį lizdą, kištukus, valyti juos drėgna pašluoste. Neleistina ištraukti kištuką iš lizdo traukiant už virvėlaidžio, naudotis netinkamu prietaiso kištukui kištukiniu lizdu ar techniškai netvarkingu (suskilusiu, kibirkščiuojančiu) kištukiniu lizdu.
8.1.11 Pacientui draudžiama liestis tuo pačiu metu kūno dalimis prie įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir elektrotechinio įrenginio, atidarinėti elektros skydelius, jėgos spintas. Pacientui neleistina savavališkai keisti palatoje esančių įrenginių ir baldų padėties, siaurinti tarpų tarp lovos ir sienų bei tarp lovų ir kt.
8.1.12 Pacientas turi imtis visų atsargumo priemonių judėdamas paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų, o taip pat tuomet kai prausiasi vonioje ar dušo kabinoje. Paciento dėvima avalynė turi būti žemakulnė ir neslidi.
8.1.13 Judant nakties metu palata ar skyriaus koridoriumi, pacientas turi saugotis kliuvinių ir naudotis naktinio apšvietimo sistema (kai ji įrengta). Esant reikalui, būtina pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus.

9. PACIENTO TURIMU DIRBINIŲ IR BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

9.1 Pacientams nerekomenduojama su savimi į ligoninį atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių, asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau — vertingų daiktų), kadangi ligoninės personalas už jų apsaugą neatsako.
9.2 Paciento būklei staiga pablogėjus ir tapus kritišku, atliekant operacijas ir intervencines gydymo ir diagnostikos procedūras arba pacientui mirus, skyriaus personalas turi teisę paimti pas pacientą rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui. Visa tai saugoma seife užpildžius Daiktų ir vertybių priėmimo iš paciento kvitą, kuriame pasirašo vyr. slaugytoja ir gydantis gydytojas, budėjimo metu – budintis gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytoja.
9.3 Saugoti pinigai ir vertingi daiktai grąžinami pagerėjus paciento būklei. Pacientui mirus grąžinami jo atstovui. Paciento atstovas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Daiktus ir pinigus atsiėmę asmenys pasirašo Daiktų ir vertybių priėmimo iš paciento kvite.

10. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP IR ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1 Pacientas, manydamas, kad klinikose teikiant sveikatos priežiūrios paslaugas yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Skundai pateikiami atsiunčiant skundą į info@ficlinica.lt arba atnešant į registratūrą.
10.2 Skundą pateikti gali pats pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tik tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.
10.3 Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.
10.4 Neįskaitomi, teisės aktų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
10.5 Pacientas, pateikdamas skundą, privalo pateikti ir asmens tapatypę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavvimą liudijantį dokumentą.
10.6 Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
10.7 Klinikos, gavusios paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
10.8 Nepatenkintas skundo nagrinėjimu pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Apie nusižengimą Taisyklėms įrašoma paciento medicininiuose dokumentuose. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

12. AMBULATORINIŲ IR STACIONARINIŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS

12.1 Ambulatorinės paslaugos:
12.1.1 chirurgo;
12.1.2 akušerio ginekologo;
12.1.3 endoskopuotojo;
12.1.4 abdominalinės chirurgijos gydytojo;
12.1.5 plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo;
12.1.6 radiologo;
12.1.7 dermatovenerologo
12.1.8 otorinolaringologo
12.2 Stacionarinės paslaugos:
12.2.1 plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo
12.2.2 reanimacijos ir intensyvios terapijos gydytojo